Smola benzoina

Smola benzoina

(Styrax tonkinensis pierre)